کاربرد فیزیکی معادله شرودینگر (جلسه بیستم)

معادله فیزیکی شرودینگر

معادله فیزیکی شرودینگر برای یک سامانه کوانتومی است. این معادله یک معادله جبری ساده نیست ولی (عموماً) یک معادله دیفرانسیل جزئی خطی است. در تفسیر استاندارد از فیزیک کوانتومی، تابع موج کاملترین توضیحی است که می‌توان در مورد یک سامانه فیزیکی داد. راه حل‌های معادله شرودینگر  سامانه‌های مولکولی، اتمی و ریز اتمی را توصیف می‌کند. بلکه سیستم‌های ماکروسکوپی، حتی کل جهان را نیز توصیف می‌کند.

شرودینگر با در نظر گرفتن خصلت موجی برای الكترون معادله ای برای توصیف رفتار الكترون ها در اتم پیشنهاد كرد. در واقع الکترونها در اتمها و مولکولها بصورت امواج ایستا هستند که ویژگیهای آن از حل معادله شرودینگر بدست می آید. از حل معادله ی شرودینگر برای هر سیستم یا اتم دلخواه یك سری توابع موجی ( که آنها را با  یا ) بدست می آیند. توابع موجی با گرفتن موقعیت مکانی یک نقطه دلخواه در فضا و زمان بعنوان ورودی، دامنه موج نسبت داده شده به الکترون را در آن نقطه بعنوان خروجی نتیجه میدهند. 

شاید مفهوم فیزیکی خود تابع موجی چندان ملموس نباشد. اما برای مجذور آن یعنی  اینگونه نیست. مجذور تابع موجی یعنی  بیانگر احتمال حضور الكترون است. به طوریکه با دادن فاصله و جهت آن نسبت به هسته به عنوان ورودی به تابع  این تابع احتمال حضور الكترون در آن مختصات را به عنوان خروجی می دهد. بدین صورت در اینجا الکترون موج فرض می شود.  مثل یک موج حالت پخش شدگی دارد. در ادامه با کاربرد فیزیکی معادله شرودینگر بیشتر آشنا خواهید شد.

امواج انرژی روی تابع چگونه اند؟

از آنجائیکه برای امواج انرژی موج متناسب با مجذور دامنه است، نقاطی از فضا که در آنها مجذور دامنه بزرگتر است. قسمت بیشتری از انرژی موج یا در واقع خود موج را شامل می شوند. بنابراین مجذور تابع موجی در یک نقطه معیاری از مقدار حضور الکترون در آن نقطه است. همچنین احتمال حضور الكترون در آن مختصات است. برای کمک به درک بهتر به تشابه در ادامه آمده توجه کنید. فرض کنید مقداری آب مایع درون یک لیوان داشته باشیم. با دادن انرژی آن را به صورت بخار یا یک ابر در آوریم. ابر حاصل شکل های متفاوتی می تواند داشته باشد. همچنین هر نقطه از ابر می تواند غلظت متفاوتی از بخار آب داشته باشد. در ابتدا (آب مایع درون لیوان) آب را به صورت متمرکز داریم. در حالیکه بعد از تبخیر آن را به صورت پخش که پخش شدگیش شکل های متفاوتی می تواند داشته باشد، داریم.

مشابها الکترون در اتم نیز می تواند بصورت یک ابر در نظر گرفته شود که آن ابر شکل های متفاوتی می تواند داشته باشد. و هر نقطه از ابر می تواند غلظت متفاوتی داشته باشد. شکل این ابر الکترونی و غلظت الکترون در هر نقطه از آن از روی تابع موجی مربوطه که از حل معادله شرودینگر نتیجه می شود، بدست می آید. با ادامه موضوع کاربرد فیزیکی معادله شرودینگر با شماییم. 

تابع حضور

بطور کاربردی، هر تابع موجی یا هر سای معادل یك نحوه ی خاص اشغال اطراف هسته توسط الكترون است. به همین علت متناظر با یك سطح انرژی خاص و مشخص برای الكترونی ست كه ادعا می شود رفتار آن با آن تابع موجی توصیف می شود. هر تابع موجی یک اوربیتال نامیده می شود. به عبارتی اوربیتال توصیف کننده رفتار موجی الکترون است. و متناظر با یك نحوه ی خاص اشغال اطراف هسته توسط الكترون و یك سطح انرژی خاص برای الكترونی ست كه ادعا می شود در آن اوربیتال قرار دارد. کمیت های فیزیکی مورد علاقه از قبیل احتمال حضور الكترون در هر نقطه، مختصات نقاط با احتمال حضور الكترون بالاتر، فاصله میانگین الکترون از هسته، سطح انرژی الکترون و … برای هر الکترون با در دست داشتن تابع موجی الکترون مربوطه بدست می آیند. برای هر تابع موجی چنین کمیت هایی مقادیر بخصوص خودشان را خواهند داشت.

با وجود داشتن خصلت موجی در این مدل، برخی خصوصیات ذره مانند نیز همچنان پا بر جا هستند. مثلا مجموع ابرهای الکترونی معادل تعداد صحیحی از الکترون ها هستند. یا در واقع هر ابر الکترونی می تواند فقط معادل یک الکترون و نه مثلا یک و نیم الکترون باشد. بار منفی هر ابر الکترونی نیز همان بار منفی  یک الکترون و نه کمتر و نه بیشتر خواهد بود. الکترون می تواند از حالت مربوط به یک ابر الکترونی یا اوربیتال به حالت یک ابر الکترونی یا اوربیتال دیگر تغییر حالت دهد. این انتقالات الکترونی ذره مانند خواهند بود، مثلا با جذب یا نشر یک فوتون انتقال یک الکترون را خواهیم داشت.

ذکر مثال

بعنوان مثال یكی از جواب های معادله شرودینگر برای اتم H ،  یا اوربیتال 1s است كه كمترین سطح انرژی را مابین مابقی اوربیتال ها دارد. بطور معادل میتوان گفت که الكترون اتم  H در حالت پایه از  تبعیت می كند. یا به عبارتی در اوربیتال 1s قرار دارد یا  توصیف كننده رفتار الكترون اتم H در حالت پایه است. در ادامه با این اوربیتال و خواصش بعنوان نمونه بیشتر آشنا می شویم.

از حل معادله شرودینگر برای اتم هیدروژن تابعی به شکل زیر بدست می آید:

در رابطه بالا  شعاع بور است. همانطور که دیده می شود،  تابعی از r ( فاصله الکترون از هسته) است. در حالت کلی علاوه بر فاصله جهت ( زوایا) نیز معمولا مهم هستند. مختصات نقاط فضا شامل فاصله و جهت را بعنوان ورودی می گیرد. خروجی دامنه موج الکترون در آن نقطه از فضا است. خروجی  احتمال حضور الکترون در آن نقطه از فضا است و واحد آن در سیستم SI الکترون بر متر مکعب خواهد بود. همانگونه که مولاریته بایستی در حجم ضرب شود تا مقدار مول ماده در آن حجم را نتیجه دهد،  نیز بایستی در حجم ضرب شود تا مقدار الکترون یا احتمال حضور الکترون در آن حجم را نتیجه دهد.

 بعنوان مثال بر اساس رابطه بالا احتمال حضور الکترون در واحد حجم برای یک نقطه با فاصله  از هسته برابر 2.9×1029 الکترون بر مترمکعب است. پس بنابراین احتمال حضور الکترون در یک حجم به مقدار 3.53×10-32  متر مکعب در اطراف این نقطه برابر 0.01 خواهد بود.

 یعنی 0.01 الکترون اوربیتال 1s در حجم به مقدار 3.53×10-32 متر مکعب در اطراف یک نقطه به فاصله  از هسته است. دقت داشته باشید که در اینجا فرم ریاضی تابع یا مقادیر یاد شده مهم نیستند ( نیازی به حفظ آنها نیست). بلکه تاکید بر روی استفاده های ممکن از فرم ریاضی تابع موجی است.

تابع موجی و حالت دیگر آن

بجای بیان فرم ریاضی تابع موجی، می توانیم آن را در یک نمودار نمایش دهیم تا تغییرات آن یا همان تغییرات دامنه موج نسبت داده شده به الکترون با تغییر موقعیت نسبت به هسته را راحت تر ببینیم. مثلا نمودار زیر  را بر حسب r ( فاصله الکترون از هسته) نشان می دهد. از روی آن مثلا می توان فهمید که برای الکترون واقع در اوربیتال 1s با افزایش فاصله الکترون از هسته دامنه موج نسبت داده شده به الکترون کاهش می یابد.

شرح کلی ساختار اوربیتال

معادله شرودینگر برای اتم هیدروژن یا بطور کلی تر سیستم های تک الکترونی حل شده است. توابع موجی مربوطه بطور دقیق بدست آمده اند. بنابراین اوربیتالهای سیستم های تک الکترونی و کلیه ویژگیهایشان کاملا بطور دقیق معلوم هستند. متاسفانه حل معادله شرودینگر برای سیستم های چند الکترونی بر خلاف سیستم های تک الکترونی براحتی مقدور نیست. برای اغلب سیستم های چند الکترونی حل دقیق معادله شرودینگر با توجه به روشهای ریاضی موجود است. قابل ذکر است از توان محاسباتی کامپیوترها مقدور نیست. از این رو تعیین دقیق اوربیتالهای سیستم های چند الکترونی و ویژگیهایشان بطور نظری امکان پذیر نیست.

خوشبختانه مشاهدات تجربی دال بر اینست که اوربیتالهای سیستم های چند الکترونی کمابیش مشابه اوربیتالهای بدست آمده برای سیستم های تک الکترونی هستند. از این رو اوربیتالهای سیستم های تک الکترونی مثل اتم هیدروژن برای مابقی اتمها نیز می توانند بکار گرفته شوند. بهر حال بایستی در نظر داشت که در سیستم های چند الکترونی، حضور الکترونهای دیگر تابع موجی بدست آمده برای هر الکترون یا همان ابر الکترونی هر الکترون را تحت تاثیر قرار می دهند. ممکن است در برخی موارد ( مثل اتمهای با عدد اتمی بالا) این تاثیرات بحدی زیاد باشند، که اوربیتالهای سیستم های چند الکترونی تفاوتهای قابل توجه و غیر قابل صرف نظر کردنی با اوربیتالهای سیستم های تک الکترونی داشته باشند.  

سطح مرزی اوربیتال 1s
نمودار سطح مرزی اوربیتال 1s

قابل توجه عزیزان، مطالب فوق کمک آموزشی میباشد. همچنین جهت کمک به شما برای درک بهتر مفهوم این مطلب ذکر شده است. برای دریافت اطلاعات کافی از مفهوم کلی درس به تماشای فیلم زیر بنشینید. پس از تماشای ویدئو هرگونه سوال و مطلبی برای بیان دارید، بیان کنید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید