آنسفالوپاتی

آمپول کلسیم دی سدیم در کم ادرای و بی ادرای تزریق نمیشود و فقط برای درمان آنسفالوپاتی مسمومیت با سرب و فلزات سنگین تهیه شده است.

0 دیدگاه