پوسیدگی دندان

قرص های سدیم فلوراید با دوز 0/25 و 0/5 میلی گرم که سوربیتول بعنوان شیرین کننده در آن استفاده شده غیرمضر برای دهان و دندان بوده و بصورت مکیدنی استفاده میشود تا زمان بیشتری در معرض قرار گرفتن یون دندان باشد

0 دیدگاه