کلاسهای شیمی عمومی نظری

شیمی عمومی نظری

کلاسهای شیمی عمومی ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه سوم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه چهارم

کلاسهای شیمی عمومی ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه چهارم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه پنجم

کلاسهای شیمی عمومی ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه پنجم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه ششم

کلاسهای شیمی عمومی ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه ششم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه هفتم

کلاسهای شیمی عمومی ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه هفتم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه هشتم

کلاسهای شیمی عمومی ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه هشتم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه نهم

کلاسهای شیمی عمومی ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه نهم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه دهم

کلاسهای شیمی عمومی نظری ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه دهم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه یازدهم

کلاسهای شیمی عمومی نظری ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه یازدهم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه سیزدهم

کلاسهای شیمی عمومی نظری ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه سیزدهم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه پانزدهم

کلاسهای شیمی عمومی نظری ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه پانزدهم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه شانزدهم

کلاسهای شیمی عمومی نظری ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه شانزدهم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه هفدهم

کلاسهای شیمی عمومی نظری ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه هفدهم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه هجدهم

کلاسهای شیمی عمومی نظری ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه هجدهم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه نوزدهم شیمی عمومی

کلاسهای شیمی عمومی نظری ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه نوزدهم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه بیستم

کلاسهای شیمی عمومی ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه بیستم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه بیست و یکم شیمی عمومی

کلاسهای شیمی عمومی ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه بیست و یکم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

جلسه بیست و دوم شیمی عمومی

کلاسهای شیمی عمومی ترم مهر 1400 دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد. برای تماشای جلسه بیست و دوم شیمی عمومی میتوانید به ویدئوی زیر مراجعه کنید.

در پایان این ویدئوها هر کدام از دانشجویان عزیز اگر در مورد این بحث سوال و موردی برای بیان دارند میتوانند در پایین پیج بصورت مکتوب سوالات و پیشنهادات خود را بنویسند. در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

امید است استفاده کافی را از این ویدئوها ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید